Všeobecné obchodní podmínky, reklamační řád.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky.

Obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup na internetových stránkách:

www.krby-tuma.cz

www.krby-chazelles.cz

www.kominy-tuma-cz.cz

 Prodávající:

společnost Tuma invest sro, Praha 10 - Malešice, Útulná 507/15, PSČ.10800 IČO: 24230642, DIČ: CZ24230642. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl: C, vložka 200494
Kontakt.údaje: telefon  +420 739033548, +421 0905 394055, fax+421 038/7600182, e-mail: tumainvest@gmail.com
 

Kupující:

osoba (společnost), která si vybrala zboží / služby /  Kupující musí v objednávce, resp. při registraci přesně a pravdivě uvést adresu doručení, případně jiné kontaktní údaje.
 

PODMÍNKY VSTUPU na stránky.

Upozornění týkající se užívání obsahu stránek společnosti Tuma invest sro.

Každý zákazník který pracuje a pohybuje se na stránkách společnosti Tuma invest s.r.o. je používá na vlastní riziko a společnost Tuma invest sro., neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek . Informace na těchto stránkách jsou poskytovány BEZ ZÁRUKY.

Společnost Tuma invest sro, neodpovídá za jakékoliv škody, ať už přímé nebo nepřímé, speciální či vzniklé ve spojitosti s užíváním stránek, ani za škody vzniklé z důvodu částečné nebo i úplné nefunkčnosti stránek . Společnost Tuma invest sro, si vyhrazuje právo měnit ceny a rozsah poskytovaných a prezentovaných služeb bez předchozího upozornění a informace uvedené na stránkách  jsou pro společnost Tuma invest, sro, nezávazné.

Autorská práva a šíření obsahu stránek.

Autorská práva ke stránkám www.krby-tuma.sk jsou majetkem Tuma invest sro, Praha - 10 Malešice, Útulná 507/15 PSČ 10800..

Obsah stránek  je majetkem společnosti Tuma invest sro, a je chráněn autorským právem a jinými příslušnými právními předpisy. Pod pojmem obsah se rozumí články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a jiné veřejně přístupné nástroje. Obsah našich stránek a jednotlivé nástroje, které jsou jejich součástí nesmí uživatel bez předchozí písemné dohody využívat pro svou činnost za účelem dosažení zisku nebo jejich nabízet třetím osobám. Je přísně zakázáno zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu stránek . Obsah stránek  může být zobrazovaný, reformátovaný a vytištěný výhradně pro osobní nekomerční potřebu a uživatel souhlasí s tím, že tento obsah nebude dále šířit, reprodukovat, rozesílat ani jinak distribuovat, prodávat, publikovat, vysílat, nebo jinak poskytovat dalším osobám bez předchozího písemného povolení vlastníka webu.

Ochranné známky

Logo "krby-Tuma" je ochranná známka a vztahují se na ni všechna ustanovení příslušných norem. Ostatní použité ochranné známky zobrazené na webw jsou vlastnictvím jejich skutečných vlastníků a jsou použity pouze pro prezentační a reklamní účely.
 

O B J E D N Á V K A.

Limitování OBJEDNÁVKY. / Důležité! /

Vyhrazujeme si právo v účinnosti prodeje zařadit do rozvozů formou doručení k zákazníkovi / poštou, na dobírku, kurýrem, vlastním rozvozem / pouze objednávky přesahující částku při jednorázovém odběru 300,-CZK. Všechny objednávky které nepřekročí tuto částku je nutné pro doručení až k Vám odkonzultovať telefonicky. Jinak nebudou zrealizované, zákazník si může toto zboží převzít na místě některé naší provozovny!

REALIZACE OBJEDNÁVKY.

Objednávka je příkazem pro prodávajícího na realizaci objednaného zboží od kupujícího. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové stránky  jsou závazné. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky ze strany kupujícího a jejím přijetím na straně prodávajícího. Potvrzením objednávky pro objednávajícího je zaslání mailu o potvrzení objednávky prodejcem.


STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY.


Firma Tuma invest s.r.o. je oprávněna stornovat objednávku nebo její část, pokud objednávku není možné závazně potvrdit (chybné telefonní číslo, nedostupnost, neodpovídá na e-maily a pod.), zboží již vyšel z výroby, nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě, že dojde k této situaci, prodávající bude neprodleně informovat kupujícího za účelem další dohody. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou výši kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na adresu nebo na účet do 15 pracovních dnů. Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do 24 hodin od jejího odeslání. Při zrušení objednávky je kupující povinen uvést jméno, e-mail, fax, popis objednaného zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen zaslat na e-mail: tumainvest@gmail.com, na jehož základě mu prodávající zašle potvrzení o zrušení objednávky. Za zrušení objednávky si naše firma neúčtuje žádné poplatky za zrušení objednávky.


Dodávka zboží.

Prodávající se zavazuje:

kupujícímu dodat správný druh a množství zboží v požadované a dohodnuté kvalitě, tak jak bylo uvedeno v době objednávky zákazníkem
Prodávající neodpovídá za opožděné dodání zaviněné poštou nebo kurýrní společností, příp. jinými objekt. okolnostmi přepravce, ale i nesprávně udanou adresou příjemce
Prodávající také neodpovídá za poškození zásilky zaviněné poštou nebo kurýrní společností.
Prodávající rovněž neodpovídá za nedodání zboží, ke kterému došlo ze strany výrobce nebo dodavatele v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.
Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu, zejména však při objednávce vyšší než 20.000, - CZK / žádat kupujícího o písemné potvrzení objednávky. V případě odmítnutí potvrzení prodávající může považovat objednávku za neplatnou.
 

Kupující se zavazuje:

převzít si objednané zboží, zkontrolovat neporušenost obalu a zaplatit za zboží podle platebních podmínek platných v době přijetí objednávky.
V případě, že si kupující nepřevezme zboží, které si objednal, prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.
Kupující, který nenakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti má v souladu s platnými právními předpisy právo odstoupit od smlouvy do 7 dnů od převzetí zboží.

Ceny zboží
Ceny uvedené v internetovém obchodě  jsou platné v době uskutečnění objednávky. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V ceně zboží není zahrnuto poštovné nebo doprava zboží.
Dodací lhůty
Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu zpravidla se zboží dodává do pěti pracovních dnů. Individuálně lze dohodnout prioritní doručení do 2 dnů.
Platební podmínky
Za objednané zboží v internetovém obchodě může objednatel zaplatit prostřednictvím zálohové faktury nebo formou dobírky, nebo přes splátkový systém dle dohody.
Vrácení zboží
Pokud není kupující spokojen se zakoupeným zbožím, může nám ho vrátit do 14 pracovních dnů od převzetí zásilky na naši adresu. Zboží je nutné vrátit v originálním balení, nepoškozené, nepoužité, kompletní, na náklady kupujícího. Zboží vráceno na dobírku nepřijímáme. Cena za zboží bude vrácena zpět kupujícímu po překontrolování obsahu vráceného zboží.
Reklamační řád prodeje v e-schopu.
Kupující je povinen před převzetím a zaplacením zásilky na poště nebo kurýrovi zkontrolovat zboží. Pokud je zjištěno mechanické poškození zboží - roztržený obal, deformace obalu - je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, kurýr nakolik veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi dle dohody poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. V případě reklamace mechanického poškození, které nebylo možné zjistit ihned při převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit tuto reklamaci okamžitě po převzetí zásilky, a to e-mailem na tumainvest@gmail.com, případně písemně poštou nebo osobně v provozovně prodávajícího, kde bude uvedeno jméno a adresa kupujícího, telefonický kontakt, číslo objednávky (pokud existuje), popis poškozeného zboží. Při reklamaci formou e-mailu je nutné k posouzení reklamace a úplnosti doložit fotodokumentaci v dostatečné kvalitě pro posouzení. Bez doložení této dokumentace nebude reklamáciaprijatá. Pro postup a vyplnění slouží tiskopis - reklamační protokol, které Vám uvádíme níže ke stažení. Při reklamaci zboží, u kterého zákazník požaduje výměnu, příp. vrácení zaplacené částky je nutné u položky zboží, která je přenosná - zboží přinést osobně nebo poštou na provoz (pobočku) firmy Tuma INVEST sro, kde bude s kupujícím sepsán reklamační protokol a zboží postoupen k reklamačnímu řízení.
Zpožděné reklamace mechanického poškození není možné uznat. Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Poštovné a jiné poplatky nevracíme. Přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající. V případě, že je vada zboží neodstranitelná, nahradí prodávající kupujícímu vadný výrobek novým nebo po dohodě výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení nebo vrácení cenového rozdílu.
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením, znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, na přirozené trhliny přírodních materiálů. Záruka nevztahuje také na škody vzniklé v důsledku živelné události, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých i nevhodných podmínkách v rozporu s manuálem výrobku. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem. Prodávající reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.
Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace v případě uznané reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba běžet znovu ode dne vyřízení reklamace. Prodávající upozorní kupujícího o vyřízení reklamace buď telefonicky, SMS nebo e-mailem a zboží odešle na vlastní náklady kupujícímu.
Ochrana osobních údajů
Odesláním údajů vyjadřuje uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že osobní údaje, které poskytne kupující prostřednictvím registrace a objednávkového formuláře nebudou poskytnuty bez souhlasu vlastníka těchto dat třetím osobám a nebudou použity pro komerční nabídku nesouvisející s propagací tohoto internetového obchodu. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka kdykoliv jeho osobní údaje vymaže ze své databáze zákazníků.
Závěrečná ustanovení
Všechny právní vztahy vznikající mědi kupujícím a prodávajícím se řídí právními předpisy České republiky. Ve věcech neupravených těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 01.1.2007.
 

Společnost Tuma invest sro, může kdykoliv změnit obsah i způsob fungování stránek www.krby-tuma.cz a omezit i rozšířit jejich dostupnost (buď jako celku nebo vybraných součástí) všem uživatelům obecně i jednotlivě vybraným uživatelům.

Tento dokument, upravující obchodní podmínky používání stránek  byl naposledy aktualizován 1.1.2009.
 

Reklamační řád KRBY-Tuma, Komíny, komínové systémy , krby chazelles, (i pro www.kominy-tuma-cz.cz)

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Platný od 1.3.2010 pro prodej komínových systémů firmy Tuma INVEST sro.
Postup při řešení reklamací upravuje ve smyslu dodržení ustanovení Všeobecných obchodních podmínek společnosti Tuma Invest sro a příslušných zákonů následující reklamační řád. Způsob, místo a postup provedení záruční opravy se týká služeb a zboží, které jsou předmětem obchodní transakce mezi spol.TUMA Invest sro se sídlem Praha - 10 Malešice, Útulná 507/15, IČO: 24230642, zapsanou v OR v Praze , odd.: C, vložka č.: 200494 (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále kupující) ve smyslu zák . č.513/1991 Sb. OZ ve znění pozdějších předpisů.
1.Uplatnenie reklamace a záruční lhůta.
Pokud není prodejcem stanoveno jinak záruční lhůta je 2 roky. Prodloužená záruční lhůta může být upravena a blíže specifikována v záručním listě. Na prodlouženou záruční lhůtu se vztahují pravidla uvedená v záručním listě, za kterých ji lze akceptovat. Záruka na zboží začíná běžet dnem převzetí zboží dokladována vystavením dokladu o koupi. Pokud dojde v záruční době k vadě zboží má prodávající možnost v přiměřené lhůtě dle vlastního uvážení opravit zjištěnou vadu, nebo poskytnout kupujícímu náhradní plnění, nebo přiměřenou slevu. Pokud vada představuje podstatné porušení kupní smlouvy a nebyla včas odstraněna je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
2. Neuznání reklamace.
Záruku nelze uznat pokud vada vznikne zaviněním kupujícího nebo:
A, pokud kupující používá produkt prokazatelně nesprávné av rozporu s návodem k použití (montážním návodem), použitím nekompletního systému, nesprávnou instalací, nekvalifikovanou montáží nevyškoleným osobám (firmou), provozováním produktu bez revizí, bez zákonem stanovených intervalů čištění a údržby, bez správného ošetření a povrchové úpravy, pozměněním kteréhokoliv dokladu produktu, akoje záruční list, štítek, revize, evidence údržby.
B, při živelných pohromách
3. Uznání reklamace.
A, Reklamace bude uznána, pokud kupující prokáže v záruční lhůtě všechny požadované doklady: doklad o koupi, potvrzený záruční list
B, Pokud je výrobek prokazatelně nekompletní, nebo obsahuje vady které neumožní jeho řádné využití k určenému účelu.
4. Při reklamaci je zákazník povinen.
A, Předložit řádně vyplněné doklady o koupi a záruční list s vyznačenou a potvrzenou záruční lhůtou
B, Doložit reklamovaný produkt popisem vady v písemné formě, fotodokumentací s doručením osobně na adresu sídla spol. Tuma INVEST sro, příp.zaslaním poštou, nebo na e-mail tumainvest@gmail.com s uvedením data vzniku reklamace. Zboží může také na vlastní náklady osobně doručit do sídla prodávajícího.
C, Zaslat, doručit kompletní kontaktní údaje na zákazníka.
V případě nedodržení povinností zákazníka se prodávající reklamací nebude zabývat.
5. Prohlídka a lhůta vyřízení reklamace.
A, Kupující je povinen v případě potřebné obhlídky prodávajícímu umožněno přezkoumání skutkový stav vady. V případě neumožnění prohlídky se prodávající reklamací nebude zabývat.
B, Lhůta pro oznámení o vyřízení reklamace je zpravidla do 5 pracovních dnů po oznámení o vzniku reklamace. O reklamaci vyhotoví prodejce reklamační zápis z čeho jednu kopii předá kupujícímu. Lhůta pro vyřízení reklamace je zpravidla 30 dní. Povětrnostní podmínky mohou mít vliv na vzájemnou dohodu vyřízení reklamace v delším období. Záruční lhůta se prodlouží o období ve kterém produkt nemohl řádně kupující užívat.

6.Zjavné a skryté vady.
A, Pokud kupující převezme zboží je povinen neprodleně překontrolovat jeho kompletnost jako i neporušenost. V případě vzniku zjevné vady je povinen do 5 dnů od dodání zboží tuto vadu nahlásit. Při dovozu zboží potvrdí vlastním podpisem kompletnost a neporušenost zboží. V případě, že kupující neohlásí reklamaci zjevné vady do 5 dnů jeho nároky zaniknou.
B, V případě, že zákazník při používání zjistí na výrobku skrytou vadu je povinen výrobek přestat používat a nahlásit neprodleně tuto vadu písemně prodejci. Prodávající vyhotoví reklamační zápis a vyřídí reklamaci podle posouzení odborným pracovníkem.
C, V případě, že dojde k neodůvodněné reklamaci a prodávajícímu vzniknou při této příležitosti náklady má právo požadovat od kupujícího úhradu vzniklých nákladů.
7. Závěrečná ustanovení
Prodávající může aktualizovat "reklamační řád" dle vlastní potřeby jako iv případě nové legislativně - právní úpravy.
Kupující má právo písemně namítat do 30 dnů od zveřejnění na webu svůj nesouhlas. V případě, že nedojde k žádné námitce platí, že kupující s reklamačním řádem souhlasí.
V Praze, dne 10.10.2012.

Miroslav Tuchyňa (statutární zástupce Tuma INVEST spol.s ro)

Reklamační protokol.
Pro vyřízení reklamace je nutné zaslat mailem, poštou, nebo přinést osobně na adresu sídla firmy vyplněný reklamační protokol a příslušnou fotodokumemtáciu, kterou najdete ke stažení: REKLAMAČNÍ PROTOKOL